ArrayList Trong C#

Discussion in 'C & C++' started by Mickey, Dec 6, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Giới thiệu về ArrayList :
  Array (mảng)
  Ứng dụng của mảng trong các bài tập ở các ngôn ngữ C/C++ là rất lớn. Nhưng…có 1 điều khó khăn mà chúng ta gặp phải khi sử dụng chúng là sự hạn chế về kích thước cố định của mảng.

  Trong C#, muốn thao tác với ArrayList, không có cách nào khác hơn là bạn phải dùng đến class ArrayList được xây dựng sẵn. Lớp ArrayList này cung cấp cho bạn những phương thức và thuộc tính cơ bản sau:

  PUBLIC PROPERTIES – CÔNG DỤNG

  Capacity : trả về hoặc cho thiết đặt số phần tử mà ArrayList có thể chứa.
  Count : cho biết số phần tử hiện có trong ArrayList
  IsFixedSize: trả về một trị bool cho biết liệu ArrayList mang kích thước cố định hay không
  IsReadOnly: trả về 1 trị bool cho biết liệu xem ArrayList thuộc loại ReadOnly hay không
  Item: trả về hoặc thiết đặt phần tử mảng về chỉ mục được chỉ định. Trên C#, thuộc tính này là indexer (bộ rảo chỉ mục) đối với class ArrayList


  PUBLIC METHODS – CÔNG DỤNG

  Add: thêm 1 đối tượng vào cuối ArrayList
  AddRange: thêm các phần tử của một Icolletion vào cuối ArrayList
  BinarySearch: sử dụng giải thuật binary search để xác định vị trí của một phần tử hoặc một phần trên ArrayList đã được sắp xếp
  Clear: xóa sạch ArrayList
  Clone: tạo 1 bản sao của ArrayList
  Contains: xác định 1 phần tử nào đó có nằm trong ArrayList hay không
  CopyTo: Sao chép ArrayList hoặc 1 phần tử nào đó sang mảng 1 chiều
  IndexOf: trả về zero-based index của sự xuất hiện đầu tiên của 1 trị trên ArrayList hoặc trên 1 phần mảng
  Insert: chèn thêm 1 phần tử vào ArrayList tại chỉ mục được chỉ định
  InsertRange: chèn các phần tử của 1 collection vào ArrayList tại chỉ mục được chỉ định
  LastIndexOf: trả về zero-based index của sự xuất hiện cuối cùng của 1 trị trên ArrayList hoặc trên 1 phần mảng
  Remove: gỡ bỏ sự xuất hiện đầu tiên của một specific object ra khỏi ArrayList
  RemoveAt: gỡ bỏ những phần tử tại chỉ mục được chỉ định của ArrayList
  RemoveRange: gỡ bỏ 1 khoảng phần tử từ ArrayList
  Reverse: đảo ngược thứ tự của các phần tử trên ArrayList.
  SetRange: sao chép các phần tử của một collection chồng lên 1 phần phần tử trên ArrayList
  Sort: sắp xếp các phần tử trên ArrayList hoặc trên 1 phần mảng
  ToArray: sao chép các phần tử của ArrayList về 1 bản dãy
  TrimToSize: thiết đặt khả năng về số phần tử hiện hành trên ArrayList

  Lưu ý: khi bạn tạo 1 ArrayList, bạn không thể xác định sẽ có bao nhiêu đối tượng trong mảng. Bạn thêm phần tử vào ArrayList bằng cách dùng hàm Add() và ô liệt kê sẽ tự mình lo việc “giữ sổ sách” nội bộ đúng tình trạng.
  Bạn cũng nên lưu ý 1 điều là sức chứa ban đầu mặc định của ArrayList là 16, do đó khi bạn thêm phần tử thứ 17 thì kích thước mặc định này sẽ tăng gấp đôi lên thành 32.

  Ví dụ đơn giản :
  Mã:
  PHP:
  using System;
  using System.Collections;
  public class 
  SamplesArrayList
  {

     public static 
  void Main()
    {

       
  // tạo 1 thể hiện của ArrayList
       
  ArrayList myAL = new ArrayList();
       
  myAL.Add("Hello");
       
  myAL.Add("World");
       
  myAL.Add("!");

       
  // Hiển thị thuộc tính và giá trị trong ArrayList
       
  Console.WriteLine"myAL" );
       
  Console.WriteLine"    Count:    {0}"myAL.Count );
       
  Console.WriteLine"    Capacity: {0}"myAL.Capacity );
       
  Console.Write"    Values:" );
       
  PrintValuesmyAL );
     }

     public static 
  void PrintValuesIEnumerable myList )
     {
       foreach ( 
  Object obj in myList )
          
  Console.Write"   {0}"obj );
       
  Console.WriteLine();
     }

  }


  /*
  This code produces the following output.

  myAL
     Count:    3
     Capacity: 16
     Values:   Hello   World   !

  */
  [PHP]
  (
  theo kist)
   

Share This Page