Share source code api Get link zingmp3 dành cho Chatfuel

Discussion in 'PHP, Java , JS ....' started by admin, Feb 21, 2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Chỉ vài dòng code đơn giản bạn có thể tạo ra một api gửi voice cho chatfuel , Có vài bạn hỏi mình cách làm api như thế nào :v mình cũng chả biết cách làm thế nào nữa , mỗi chức năng mỗi khác nhau

  Nên mình sẻ share source api get voice zingmp3 ( đơn giản nhất ) cho các bạn tham khảo .
  PHP:
  <?php
  $tim = $_GET['key'];
  $lam = json_decode(auto('http://ac.mp3.zing.vn/complete/desktop?type=song&query='.urlencode($tim)),true);
  $id = $lam[data][0][song][0][id];

  $mp3 = json_decode(auto('http://api.mp3.zing.vn/api/mobile/song/getsonginfo?requestdata={"id":"'.$id.'"%7D'),true);
  echo '{ "messages": [ { "attachment": { "type": "audio", "payload": { "url": "';
  echo $mp3[source][128];
  echo '" } } } ] }';
  echo $id2;
  function auto($url){
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  $ch = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  return $ch;
  }
  ?>

  [email protected]
  My PGP key: https://goo.gl/triziq
   

Share This Page