Vietnam Hacker Blackhats

  1. Rules

   Rule about posting and conduct.
   Discussions:
   3
   Messages:
   3
   Latest: Luật share shell tại VHB Mickey, Dec 9, 2017
   RSS
  2. Khiếu Nại

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Announcements

   Here, Administrators will post announcements.
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: VHB Capture the Flag Mickey, Jan 10, 2018
   RSS
  2. Questions

   Khu vực thành viên đặt câu hỏi ban quản trị trả lời!
   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Event

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  2. Giveaway Free Software Key

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Thảo Luận Chung

   Những vấn đề thảo luận chung chung post ở đây
   Discussions:
   11
   Messages:
   11
   Latest: How to Become a Hacker quylevhb, Jan 11, 2018
   RSS
  2. Cần Giúp Đỡ

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  3. Hacking & Security Tutorials

   WiFi hacking, Kali Linux Hacking, Metasploit, exploits-db, ethical hacking, Other security, Trojan analysis and scanning
   Discussions:
   7
   Messages:
   10
   Latest: [Newbie] How to Hack a Website Mickey, Jan 11, 2018
   RSS
  4. Web Application Security & Hacking

   SQL Injections,Local Attack, RFI, LFI, XSS, LDAP, EXIF
   Discussions:
   44
   Messages:
   44
   RSS
  5. Tools & Equipment

   Chia sẻ tools hacking và security
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: How to make Adf.ly Bypass Tool Mickey, Dec 6, 2017
   RSS
  6. Leaking Zone

   Khu vực leak kiến thức từ forum khác có giá trị
   Discussions:
   5
   Messages:
   9
   Latest: [Check Server] 103.27.61.197 Mickey, Jan 12, 2018 at 6:41 AM
   RSS
  7. DDOS

   Kiến thức về DDoS và chống DDoS
   Discussions:
   11
   Messages:
   13
   RSS
  8. Networking

   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   Latest: [LAN ATTACK] Man In The Middle Jo3s, Jan 10, 2018
   RSS
  9. VHB Resource

   Discussions:
   10
   Messages:
   10
   RSS
  10. Malware

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: RAT là gì ?? Mickey, Dec 9, 2017
   RSS
  11. Proxy, VPN Network Security

   Discussions:
   10
   Messages:
   51
   Latest: [Vn5socks.net] FREE SOCKS4&5 UPDATE DAILY! vn5socks.net, Jan 18, 2018 at 6:20 AM
   RSS
  12. Bug Cheat Game

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  13. Goolge Hacking Database

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: Dork search Goolge CC Mickey, Dec 13, 2017
   RSS
  1. .Net Framework & Visual Basic

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. PHP, Java , JS ....

   Discussions:
   13
   Messages:
   14
   Latest: Share bộ video nhập môn Java quylevhb, Jan 12, 2018 at 2:31 AM
   RSS
  3. Machine Learning

   Discussions:
   6
   Messages:
   6
   RSS
  4. Html, Css, Javascript

   Discussions:
   9
   Messages:
   17
   Latest: [Newbie] CSS Basic quylevhb, Jan 11, 2018
   RSS
  5. Sever Building

   Discussions:
   31
   Messages:
   34
   RSS
  6. Mobile Develop

   Discussions:
   6
   Messages:
   6
   RSS
  1. Resource Engineer Mobile Application

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. Resource Engineer Browser Extension

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Cryptocurrency

   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   RSS
  2. CPC & CPM

   Các phương pháp kiếm tiền theo view và click
   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. I Want To Buy

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. I Sell Verified

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  3. I Sell As - Non Veirified

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  4. Scam Report

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  1. Video Clip

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. Game Download

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  3. Image Fun

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS