How to make Adf.ly Bypass Tool

Discussion in 'Tools & Equipment' started by Mickey, Dec 6, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  - Như đã hứa vào sáng nay tôi sẽ viết 1 bài viết hướng dẫn cách thực hiện viết 1 chương trình vượt mặt Adf.ly . ( hẹn chiều mà ngủ tới giờ mới dậy nên chậm tí =] ) . Let's go !
  - Trước hết tôi xin nói qua về cách hoạt động của Tool, tôi sử dụng webbrowser để truyền yêu cầu của mình sang "Server" sau đó tôi sẽ lấy kết quả và trả lại vào trong Form .
  I. Mục tiêu cần xác định ( thông tin cần lấy ) :
  - Lang thang trên mạng tôi được biết website : http://de-ads.net này có thể bypass adf.ly 1 cách rất nhanh, chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng nó như là 1 nơi xử lý yêu cầu của mình .
  - Truy cập vào website, tôi xác định những gì mình cần phục vụ cho quá trình làm . ( Element Tag )

  [​IMG]

  - Như chúng ta thấy nơi tôi khoanh vùng chính là thứ chúng ta sẽ truyền sự kiện ( nhập & click ) thông qua Element Tag & element id .
  - Thêm một thông tin chúng ta cần lấy nữa :

  [​IMG]

  - Huh ? Ta xác định được tên các thẻ cùng với id của từng thẻ cụ thể :
  - id="url" ( id của textbox )
  - value="Deadfly!" ( value của button )
  - id="results" ( cái này chắc khỏi giải thêm :D )
  Vậy là đã đủ những thứ cần thiết để tiến hành sang bước thứ 2 rồi ;)
  II. Thực hiện với những thông tin đã xác định được :
  - Mở Visual Basic.NET . Tạo & set property như sau :
  > 1 Button ( Tên : cmdGet )
  > 2 Textbox ( Tên : txtInput & txtResult ) : 2 cái này set Multiline Property = true
  > 1 Webbrowser
  > 1 Timer ( Tên : tmResult )
  More :

  [​IMG]

  - Ở event của Form Load ta code như sau :

  http://de-ads.net/")
  WebBrowser1.ScriptErrorsSuppressed = True 'Tắt thông báo script error của IE
  End Sub
  - Ở event của Button cmdGet ta code như sau :
  Private Sub cmdGet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdGet.Click
  WebBrowser1.Document.GetElementById("url").SetAttribute("Value", Me.txtInput.Text)
  For Each element As HtmlElement In WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("input")
  If element.GetAttribute("value") = "Deadfly!" Then
  element.InvokeMember("click")
  tmResult.Start()
  End If
  Next
  End Sub
  Xem thêm...
  - Ở event của Timer tmResult ta code thêm dòng này :
  Private Sub tmResult_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tmResult.Tick

  txtResult.Text = Trim(WebBrowser1.Document.GetElementById("results").InnerText)

  End Sub
  - OK ! Vậy là xong, đến bước cuối cùng .
  III. Chạy thử và fix lỗi .

  - [​IMG]

  Ta thu được kết quả như trên :D
  - Tôi gọi đây là cái "khung xương" còn ai muốn phát triển theo ý tưởng của mình thì cứ "độn thịt" vào :D .

  - Tutorial by Midz
   

Share This Page